دراندرون من خسته دل‌ ندانم کیست     که من خموشم و او درفغان و درغوغاست