حقیقت

ندانستن حقیقت است که ترس را به وجود می آ ورد.

وقتی‌ خود را شناختی‌ ، حقیقت را خواهی‌ شناخت و آن حقیقت است که ترس را از بین میبرد و به جایش شجاعت میگذارد و شجاعت در دانایی است که سعادت و خوشبختی‌ را می‌سازد.

بازگشت به قبل