آنچه می خواهی نمی گویی

 

 

 

آنچه می خواهی نمی گویی

 

آنچه می گویی نمی خوانی

 

چرا در دل نمی‌ماند

 

هرآنچه در زبان آری

 

به گوش آید هزار پندی

 

چرا ازپند درسی نمیگیری

 

زبانت پرشده ازگفته های نیک

 

چرا یک درهزار بر خود نمیگیری

 

امان از این همه بیگانگی

 

یک آن دورنگی را نمی‌بینی

 

کجاست ای دل صداقت

 

هم زبانی هم نوایی را نمی دانی

 

 

 

 

 

بازگشت به قبل