تو به پروانه بیاموز

تو به پروانه بیاموز که بدورت باشیم

تو همان عشق بمان

در شب تار زمین

شعله ای باش چوشمع

همچو پروانه بدورت باشیم

همچو خورشید بتاب

تاکه گل باغ امید

هرگلی از تو بروید

چون بهار سبز بخاک

همه دردورت باشیم

خاک ما

پرورش رشد همه دانه بود به گل

نورباش

تا همه رشد به تو

پیچک دور تو در نور تو باشیم

 

 

بازگشت به قبل