شعر و نقاشی

 

غیرازآن لحظه که شعر و نقاشی به سراغ من می آید ، نه شاعرم و نه نقاش و

نه هنرمندم. هنر به سراغ من می آید, نه من به سراغ هنر.

وقتی هنر به سراغ من می آید, من دراین هنر بدنبال هنرمند واقعی آن میگردم و ستایشش میکنم

بازگشت به قبل