جویبار لحظه های دوستی

 

جویبار لحظه های دوستی

در رگ و خون و طپش ها جاری است

زندگی پیوسته ز مهر و دوستی است

گر درآن دوست و مهرش نیست خالی است

عشق در فضای دوستی جاری است

اوج زیبایی مکان دوستی است

در نسیم باد و گل و سبزه و آواز قناری آری

درکنارت دوست نیست

گویی همه خواب خیالی است , رویایی است

عاشق عشق برآنم , که مرا در دل دوست نهادش باری

نفسم هست برآن دوست که در این اندک جا

به دلش با دل ما راهی است

 

بازگشت به قبل