رشد کردن

وقتی بخود اجازه سئوال کردن میدهیم, درحال رشد هستیم.

وقتی به جواب دادن می رسیم, اجازه رشد کردن را از خود میگیریم.

 

بازگشت به قبل