باجهانی که سه رنگ دارد, ما را چه کار

 

باجهانی که سه رنگ دارد, ما را چه کار

 

یا به قدرت و ثروت و شهوت میرود ما را چکار

 

باتنی لخت و بگریه ما به دنیای خاکی آمدیم

 

بهر این جامه های رنگی دنیا ما را چه کار

 

تاج وتخت ما, دل و وجدان و ایمان ماست

 

ما را تاج وتخت دنیایی دنیا , چه کار

 

ثروت ما دین و ایمان وخداست, درکار ما

 

لاشه کفتار وکرکس و ولاشه خواران را چه کار

 

قلب ما برعشق دوستان حقیقی می تپد

 

صورت زیبای گندیده سیرت شهوت را چه کار

 

شهوت وثروت وقدرت از آن خاکیان است وبس

 

کیفشان کیف باد از آن ما را چه کار

 

پاکی و راستی و نیستی هم ردا

 

بهر آنیم

 

مابقی خاکیان , ما راچه کار

 

خوش سعادت بیعتی کردیم به حق

 

جزرضای حق, زرق برق دنیا را چه کار

 

نیستی وتسلیم وتوجه بهر اوست , درکار دوست

 

آنچه دنیایی است غیر او, ما را در این دنیا چه کار

 

بارلاها توفیق تو باید جست, بدست درخاک پست

 

تونظر بر ما فکن, ما نظر برزرق این دنیا چه کار

 

 

 

بازگشت به قبل