شور معنوی و شعور معنوی

مردم نمیتوانند ، بین شور عرفانی (معنوی) و شعور معنوی تفاوت قائل شوند.

شور معنوی (ابراز عشق خام) داشتن، دلیل بر داشتن شعور معنوی (قدرت تشخیص و تمیز و هدایت و رضایت است) نیست.

ولی‌ اگر شعور معنوی باشد، میتواند از شور معنوی به طریق درست (گرمای خود و دیگران) استفاده کند.

شعور پرورشی است ولی‌ شور از عشق داده شده و پخته نشده جاری میشود.

اگر شور هدایت شود به شعور می‌رسد.

اما در شعور میتواند شور هم باشد.

شعور از شور هدایت شده ،توسط عقل(عقل ا علی‌ که به عقل رحمانی تبدیل شده است) ناشی‌ میشود.

معنویت هم به ۳ بخش تقسیم میشود:

۱-قیل و قال(تمام مذاهب روی زمین).

۲-شور و حال(تمام مکاتب عرفانی روی زمین).

۳-شناخت و ستایش(راه تسلیم و رضا).

در قله و راس هرم عرفان واقعی‌ و حقیقی‌ ، فقط اندکی‌ هستند، که طالب شناخت خدا هستند و به دنبال رضایت او می‌‌چرخند.

بازگشت به قبل