من باور میکنم

 

من باور میکنم

 

حقیقت تو در قلبم بهار عشق می سازد

 

نگاه می‌کنم

 

درگرم ترین حقایق زندگی

 

چندین هزار ذره امید در دلم

 

میجوشد از یقین

 

فکر می‌کنم

 

 

درهر ترانه وجود که میبرد ز تو نشان

 

از این کلام به آن کلام

 

آه ای ترانه وجود

 

ای باور امید

 

درکرانه نگاه تو

 

میبرد مرا به تو

 

من نماز برده ام

 

برآن توان زهد تو

 

بپای کعبه وجود

 

براه چشمه عبور نور

 

من باور می کنم

 

که هستی تو در هستی من است

 

چنان عظیم

 

که باور میکنم

 

به باور من است

 

نگاه گرم مهربان تو

 

که میرود به جان

 

به انتهای من

 

فکر میکنم

 

که در رگم تو می زنی ز عشق

 

برای لحظه های ماندنم

 

نشست امید بودنت به باور خیال

 

به دشت بینهایت کلام عشق به قلب من

 

سپرده این امانت کلام

 

چو خون من به رگ

 

به رنگ باورامید

 

به انتهای مهر

  

به باور یقین

 

بتو ایمان میبرم

 

 

بازگشت به قبل