مظهر زیبایی

برای دیدن زیبایی به گلستان میروند ،

برای دیدن زیبایی به گلستان میروند، اما چه غافل،‌ ای کاش اول به گلستان قلب خود می‌رفتند، تا مظهر زیبایی خود را ببینند و سپس به بیرون باغ می‌رفتند تا تفاوت را ببینند.

بازگشت به قبل