هنرمند هنر

اگر زنده ایم ، در هنر زنده ایم

و اگر نفس میکشیم ، هنر تنفس میکنیم .

اگر راه میرویم ، در هنر راه می‌رویم .

پس چگونه است که هنرمند هنر را نمی شناسیم؟

بازگشت به قبل