انسان ...

انسان چیز هایی را می آموزد که...

انسان چیز هایی را می آموزد که طبیعت در اختیارش می گذارد و بدون آنکه درک واقعیت آن را داشته باشد به آنها عمل میکند . اگر به خوشی ختم شود زیبایی و اگر به سختی ختم شود زشتی می نامد . غافل از آنکه عدم درک واقعی خلقت ، زیبایی را به زشتی تعبیر کرده است.

بازگشت به قبل