دام

هرکسی که دامی برای دیگران میگذارد ,

 

روزی خودش در دامش گیر خواهد کرد .

بازگشت به قبل