همه جا بیاد تو دل می تپد

 

همه جا بیاد تو دل می تپد , چرا باور نمیکنی

تو نفس صدای تو بیرون میاید , گوش نمیکنی

اشک های بارونی ام می ریزه بپای تو

تو نگاه به اشک زیرپا نمیکنی

 

تواین دنیای بی کسی یکی رو دارم تو میدونی

 

دلم خوش است بدیدنت ولی نگاه نمیکنی

بهار من زمستان دلم گل شد , تو میدانی

امید آرزوهایی برایم شعر نمیخوانی

منم یک دنیا آرزوی تو , برای تو

 

 

ترا تا به سهم من قسم , چرا به گریه اعتنا نمیکنی

نیاز تو می برد مرا به کوچه های باورم

به موج ناز تو میکشی ولی طوفان نمیکنی

دست ز خودکشیده ام , ز جان بریده ام

برای تو زخود گسستن است چرا فنا نمی‌کنی

ترا بجان تو , به من کرم به دل نمیکنی

 

بازگشت به قبل