سختی

کسی که سختی نکشد چیزی برای گفتن ندارد.

دانشی که از سختی بدست می آید ازهیچ کتابی بدست نمی آید.

زندگی پرازسختی است برای دانش و دانش پرازشادی است برای زندگی.

باید درسختی صبور و درامید محکم و با خود صادق بود.

ما درسختی به دانش آن سختی میرسیم.

بازگشت به قبل