تصویر خیال زیبایی

زیبایی شکل واقعی انسان ها است .

زیبایی شکل واقعی انسان ها است . در روز تولد اوج میگیرد,  اندک اندک کم میشود.

تصویر خیال زیبایی در جوانی آبیاری و در کهولت در حسرت خشک شدنش افسوس و زجر میکشد و با نامش می میرد.

بازگشت به قبل