در خود فرو رو .....

در خود فرو رو تا خدا یابی‌. چون خدا یابی‌،هر چه خواهی‌ یابی‌.

هر چیزی را که در بیرون از وجود خودمان جستجو و پیدا کنیم، اگر فقط در بیرون نگاه داریم و آن را وارد درون مان نکنیم، دیر یا زود از دست خواهیم داد.

تنها وقتی‌ میتوانیم به چیزی که از بیرون گرفتیم ، دست یابیم که آن را از بیرون به درون خود بیاوریم ، درکش کنیم و به آن عمل کنیم.

در آن صورت است که در وجودمان جا می‌گیرد ، از ما جدا نمی‌شود و از دست نمی‌رود.

 

بازگشت به قبل