امید

امید یعنی قبول باورحقیقت.

امید یعنی نعمت وهدف هستی.

امید یعنی قبول حقیقت سرنوشت.

تا امید هست زندگی هست و شادی وجود دارد.

توانایی باورهاست که امید را ببار می آورد.

درحقیقت است که امید میدرخشد.

امید به آینده به دست زمان شکل نمی گیرد ، بدست باورها شکل میگیرد.

انسان امیدوار خوشحال و راضی و آرام و بانشاط است.

من عمری با امید زندگی کردم.

بازگشت به قبل