بی‌ توقعی و رضایت

 

 

هرچه انسان بی توقع باشد راضی تراست و

هرچه راضی تر باشد خوشبخت‌تراست.

  

 

بازگشت به قبل