عشق, امید و مسیر

در زندگی کاری داریم که باید انجام دهیم ،

کسی داریم که باید عشق بورزیم و 

هدفی داریم برای امید بستن و

مسیری داریم برای حرکت کردن.بازگشت به قبل