هوشیار , دانا و عارف

هوشیار کسی است که طعمه نفس نشود و

دانا کسی است که با خرد حرکت کند و

عارف کسی است که هوشیارانه با خرد به معرفت خود بپردازد و با عشق و عقل به هدف متصل شود.

بازگشت به قبل