امیدوارم

 

 

امیدوارم اصواتي را بشنوي كه گوشت را باز كند و

 

چيزي را ببيني كه چشمت را بازكند و

 

عطري را ببويي كه بوياييت را بازكند و

 

حرفي به زبانت افتد كه زبانت باز شود و

 

عشقي به قلبت رسد كه به پرستش برسي و

 

انديشه اي به فكرت برسد كه به خالق خود بيانديشي و

 

منطقي به عقلت برسد كه خود و خدا را بشناسي.

 

آنوقت هدف تومشخص و از بند دنيا رها ميشوي.

 

 

 

بازگشت به قبل