استعمار نفس

وقتی دروجودت اکثریت صفت‌هایت نادان باشند ،

حتما خائن هم خواهند بود ، آنوقت در استعمار نفس قرار خواهی گرفت.

بازگشت به قبل