"تعریف زیبایی"

وقتی از من تعریف زیبایی را پرسیدند...

وقتی از من تعریف زیبایی را پرسیدند به درون خود رفتم و آنچه که خالق یکتا در وجود من پرورش داده بود به مثال و ظرفیتم در سینی اخلاص گذاشتم و به تماشای زیبایی بیکرانش همچون کوران که اندک بینند از کل برایتان فقط نوشتم. خدا میداند آنچه مشاهده توان کرد زبان قلم نه قادر به گفتن است و نه قادر به نوشتن . به همین جزئی بسنده خواهم کرد و درک صحیح به دریافت کلید واقعی آن را به عهده ی طالبان واقعی , عرفا , دانشمندان معنوی و پژوهشگران حق و حقیقت

می گذارم .

بازگشت به قبل