عقل

عقل و ایمان

به هر کس که خدا عقل و ایمان داد،چه نداد؟

و به هر کس که خدا عقل و ایمان نداد،چه داد؟

بازگشت به قبل