طبیعت

آنچه در طبیعت می بینیم نشان زیبایی است.

فصل ها با زیبایی شروع می شوند و به زیبایی هم ختم میگردند.

حقیقت زیبایی, زیباست.

باشتاب عمر, ذهنم شتاب درک زیبایی را بیشتر در می یابد ،و در زیبایی طبیعت غرق شادی می شود.

 

بازگشت به قبل