زیبایی نه خریدنی است و نه فروختنی

انسان‌ها زیبایی را میخرند و میفروشند و معامله میکنند ،

بدون آنکه بدانند،

زیبایی نه خریدنی است و نه فروختنی

بلکه وسیله‌ای است بین خود و خود

خود با طبیعت

و خود با خالق

این رابطه زیبایی بود که انسان‌ها مدت هاست

آن را خراب و فراموش کردند ولی در لجن زارها به دنبال آن میچرخند و

تصویری اززیبایی مصنوعی ذهنی را با هم معامله میکنند. 

بازگشت به قبل