پیروزی معنوی

 

 

کسی که باورش شود خطاکرده است درجاده پیروزی معنوی میرود ،

چون غرورش خراب شده قدرت کمک طلبیدن را درخودش رشد می دهد,

و به فروتنی میرسد و دراین شرایط محال است دستش ازحقیقت کوتاه گردد.بازگشت به قبل