خوشبختی

خوشبختی ، از دو کلمه بوجود آمده ، خوش و بخت.

خوشا به سعادت کسی که بختش دست خالقش باشد آنوقت خوش است ،

چون کلید خوشبختی‌ دست اوست.

بازگشت به قبل