جهان متعادل

باید درقلمرو زندگی سفر کنیم نه درخیال زندگی و بدانیم که هردقیقه ای درحرکت هستیم و در هرحرکت پیشرفتی است و این پیشرفت ما را بسوی جهانی متعادل میبرد که درانتهای آن دانشی است ازحقیقت خود و سازنده خود.

 بازگشت به قبل